מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת גיב סולושנס בע"מ ("החברה" או "אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו החברה אוספת מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 1. כללי

בעת השימוש באתר https://giv-solutions.com  ("האתר") ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף 7 להלן.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, במסגרת השימוש שלך באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי לחברה ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע החברה לא תוכל להציע לך את השירותים הכלולים באתר, כולם או חלקם. במסירת המידע האישי כאמור, תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר.

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול החברה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 1. מי אנחנו

במדיניות פרטיות זו, כל אזכור ביחס ל"גיב" או ל"חברה", מיוחס לחברת גיב סולושנס בע"מ, אשר משרדיה הראשיים הינם ברחוב תדהר 17, רעננה 43000, ישראל. לצורך פניות בנוגע לנושאים הקשורים בהגנת מידע, ניתן ליצור קשר עם החברה בכתובת דוא"ל:  contact@giv-solutions.com.

 1. מאגר המידע

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר").השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

 1. השימוש במידע

המידע האישי אודותיך יישמר במאגר, בין היתר, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;
 • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • רישום לניוזלטרים ורישום לשירותים המוצעים באתר על-ידי החברה, בכפוף לקבלת הסכמות על פי דין;
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול החברה, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה;
 • אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • אם החברה תארגן את פעילויותיו במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המשרד כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. המשרד לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • על פי בקשתך המפורשת.
 1. Cookies

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 1. אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: contact@giv-solutions.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. הגבלת גיל

אתר זה מיועד למשתמשים מעל גיל 16. אין בכוונת החברה לאסוף מידע אישי מקטינים שטרם מלאו להם 16 שנים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאמת את גיל משתמשיה בכל שלב של השימוש באתר, על מנת לוודא שקטינים מתחת לגיל 16 אינם עושים שימוש באתר.

 1. צדדי ג'

במהלך ביקורך באתר, אנו עשויים לעשות שימוש בספקי שירות חיצוניים, אשר עשויים לאסוף, לאחסן ו/או לעבד מידע לגביך, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספקים חיצוניים אלו, לצורך הבנת פרקטיקות איסוף המידע על ידם.

אנו אוספים, מחזיקים ו/או מנהלים את המידע האישי שלך בעזרת ספקי שירות חיצוניים מורשים של גיב (כגון שירותי אחסון על גבי ענן וכד').

מקום פעילותם של ספקים אלו, עשוי להכיל הסדרי פרטיות שונים מאלו החלים באזור השיפוט בו הינך נמצא.

להלן חלק מהספקים חיצוניים המעניקים שירות לגיב (רשימה זו אינה ממצה, וגיב עשויה לצרוך שירותים בקשר עם אתר זה מספקים נוספים שאינם מנויים ברשימה זו):

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, החברה תנקוט באמצעים סבירים לפרסום הודעה בדבר שינויים אלו באתר או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל שמסרת לחברה, ככל שמסרת. שינויים מהותיים כאמור יכנסו לתוקף 7 ימים לאחר פרסום הודעה באתר או מיום מסירת הודעה באמצעות דוא"ל לכתובת הדוא"ל שלך. בכל מקרה אחר, כל שינוי במדיניות פרטיות זו, שאינו מוגדר כמהותי, יכנס לתוקף בהתאם לתאריך המצוין מטה כ"עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

עודכן לאחרונה: 7/2/2024.

img img

מתעניינים במידע נוסף?

צרו קשר היום!